Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ENGLISH-ONLINE.PL

Nasz Serwis Internetowy udostępniany jest pod adresem internetowym https://english-online.pl/ – zwany dalej: „ENGLISH-ONLINE.PL”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”.
ENGLISH-ONLINE.PL jest Serwisem, który umożliwia bezpłatne korzystanie z materiałów pomocniczych do nauki języka angielskiego oraz bezpłatnych i ograniczonych funkcjonalnie demonstracyjnych części Kursów (w celu zapoznania się z ofertą), a także odpłatnych Kursów językowych (według szczegółowych planów dostępnych na stronach Serwisu).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym zakup przez Użytkownika Kursu językowego w  english-online.pl. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z english-online.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem zamieszczonym poniżej.

1. O NAS
Właścicielem english-online.pl jest ZBIGNIEW TARKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MONFOL ZBIGNIEW TARKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lisowska 22/1. 01-820 Warszawa, NIP 7752622280, REGON 367695390, adres poczty elektronicznej: kontakt@ english-online.pl – zwany dalej Administratorem.

2. DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
b) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
c) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
d) REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
e) SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ENGLISH-ONLINE.PL– serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem internetowym https://english-online.pl.
f) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa, zarówno bezpłatna jak i odpłatna, świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
g) KONTO – nieodpłatna Usługa Elektroniczna dostępna dla Użytkowników i Usługobiorców, oznaczony nazwą, indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Administratora umożliwiająca korzystanie z usług dostępnych w Serwisie.
h) KURS JĘZYKOWY – odpłatna Usługa Elektroniczna świadczona za pośrednictwem Serwisu przez Administratora w postaci dostępu online do kursu języka obcego.
i) UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która założyła Konto w Serwisie, akceptując tym samym postanowienia Regulaminu.
j) KONSUMENT – Użytkownik będący osobą fizyczną, który nabywa dostęp do kursu językowego w Serwisie do celów nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
k) USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która po założeniu Konta wykupiła dostęp do Kursu językowego dostępnego w Serwisie.
m) ADMINISTRATOR – MONFOL ZBIGNIEW TARKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lisowska 22/1. 01-820 Warszawa, NIP 7752622280, REGON 367695390, adres poczty elektronicznej: kontakt@ english-online.pl

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ENGLISH-ONLINE.PL

1. ENGLISH-ONLINE.PL jest Serwisem, który umożliwia korzystanie z materiałów pomocniczych do nauki języka angielskiego online – jak np. gramatyka, słówka i zwroty, opisy po angielsku (bez konieczności posiadania Konta w Serwisie) oraz – po założeniu Konta – z bezpłatnych demonstracyjnych części Kursów, a także odpłatnych Kursów języka angielskiego online (według szczegółowych planów dostępnych na stronach Serwisu).
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) zalecana rozdzielczość ekranu: 1366×768) (6) karta dźwiękowa, słuchawki lub głośniki, mikrofon.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest MONFOL – Zbigniew Tarka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).
4. Użytkownik zobowiązany jest przy zakładaniu Konta w Serwisie oraz podczas zakupu Kursu językowego podać w formularzu swoje prawdziwe dane osobowe i aktualizować je w przypadku zmiany. Aktualizacja możliwa jest w ustawieniach Konta.
Zakładając Konto, Użytkownik przekazuje Admninistratorowi swoje dane osobowe. Do założenia Konta i korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie następujących danych:

a) nazwa użytkownika
b) e-mail

Kupując Kurs językowy, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (są one wymagane do zawarcia umowy). Do zakupu kursu niezbędne jest podanie następujących danych:

a) imię i nazwisko
b) e-mail
c) nr telefonu
d) adres

4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA I USŁUGOBIORCĘ

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik i Usługobiorca.
2. W ramach Serwisu, Administrator świadczy następujące nieodpłatne Usługi dostępne dla Użytkowników i Usługobiorców:

a) Konto – dostępne po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, oznaczone nazwą użytkownika, indywidualnym adresem e-mail i hasłem, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie oraz zarządzanie swoimi danymi.
b) bezpłatne, demonstracyjne części Kursów języka angielskiego online – wyodrębnione i wyraźnie oznaczone elementy Kursów języka odpłatnych.
Umowa na Usługi nieodpłatne zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Zawarcie takiej umowy wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

3. W ramach Serwisu, Administrator świadczy następujące odpłatne Usługi dostępne dla Usługobiorców:

a) Kursy języka angielskiego online na różnym poziomie zaawansowania, wg szczegółowych planów zamieszczonych na stronach Serwisu. Kursy języka podzielone są na rozdziały, w których znajdują się: dialogi, zagadnienia gramatyczne, słownictwo oraz ćwiczenia.
4. Umowa na Usługi odpłatne zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji (po złożeniu zamówienia przez Użytkownika i dokonaniu płatności za wybrany plan). Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany przy zakupie wybranego planu.
5. Użytkownik może dokonać zakupu dostępu do Kursu języka według jednego z planów dostępnych na stronach Serwisu. Zakup dostępu Kursu następuje po kliknięciu na stronie planów przycisku umieszczonego pod wybranym planem oraz przejściu kolejnych kroków w formularzu zamówienia i dokonaniu płatności. Opłata ma charakter jednorazowy. Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu języka na określony z góry okres i za określoną cenę. O łącznej cenie zakupu Kursu będącej przedmiotem zamówienia Użytkownik jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zakupu dostępu do Kursu.
6. Dostęp do Kursu trwa przez czas oznaczony według wybranego przez Użytkownika planu i jest nieodnawialny. Po upływie okresu dostępu do Kursu Użytkownik może ponowić jego zakup w takim sam sposób jak za pierwszym razem.
7. Usunięcie Konta Usługobiorcy w trakcie aktywnego dostępu do Kursu nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z niego. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu ograniczać praw Usługobiorców będących konsumentami w zakresie ustawowego prawa odstąpienia od umowy.
8. Administrator obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne w sposób prawidłowy i pozbawiony wad.
9. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego udostępnienia części (elementów) niektórych odpłatnych Kursów językowych dostępnych w Serwisie bezpłatnie, w celach demonstracyjnych. Takie elementy Kursów będą wyraźnie oznaczone przez Administratora.
10. Administrator oferuje w Serwisie Kursy językowe przygotowane przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych i native speakerów ułatwiające samodzielną naukę języka. Administrator nie gwarantuje jednak, że korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z opanowaniem języka obcego na określonym poziomie – zależy to bowiem od osobistych predyspozycji każdego z Usługobiorców, ich zaangażowania, systematyczności oraz intensywności nauki.

5. KONTAKT Z ENGLISH-ONLINE.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Administratorem jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@ english-online.pl), poczta tradycyjna (ul. Lisowska 22/1, 01-820 Warszawa) za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z english-online.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Administratorem także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ENGLISH-ONLINE.PL
Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ english-online.pl.pl lub pisemnie na adres: ul. Lisowska 22/1, 01-820 Warszawa.
a) Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
b) Administrator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną.
Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Z zastrzeżeniem 9 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Lisowska 22/1 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@english-online.pl.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Tychy.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami
2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
3. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
4. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.
5. Administrator może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
6. Administrator jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Administrator uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Administrator uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
7. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
8. Administrator nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Administratora.

10. PRZERWY TECHNICZNE

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Administratora, możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Administrator podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Administrator obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Administrator podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4. Administrator obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców. Administrator obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
5. Administrator nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

11. PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Administratora oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez english-online.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany danych Administratora, dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.