artykuł publicystyczny

Artykuł publicystyczny po angielsku

Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku? – to pytanie zadajemy sobie, gdy stajemy przed taki zadaniem np. na maturze. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedź wraz z przykładem takiego artykułu.

W artykule publicystycznym autor wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego. Artykuł może zawierać́ elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę̨ faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę̨ kształtowania opinii czytelników.
Celem artykułu po angielsku jest nie tylko rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii, ale również poruszenie czytelnika, przyciągnięcie treścią, zainspirowanie do działania i myślenia. Warto pamiętać, że jest on przeznaczony do publikacji np. na stronie internetowej, w gazecie i czasopiśmie. Powinien być napisany stylem półformalnym.

Artykuł publicystyczny – budowa

1. Tytuł

Jego głównym zadaniem jest przyciągnięcie uwagi czytelnika lub czytelniczki. Oczywiście tytuł, czyli nagłówek musi być spójny z treścią artykułu publicystycznego. Może on brzmieć na przykład w ten sposób:

Are you afraid of long journeys? (Czy boisz się dalekich podróży?).

2. Wstęp

We wstępie musisz umieścić krótkie wprowadzenie do tematu. Określa ono jednocześnie specyfikę i styl artykułu publicystycznego. Może on wyglądać na przykład tak:

Many people are afraid of traveling to distant countries because something unforeseen may happen. And isn’t that what adventures are all about? They are facing the unknown and feeling that thrill.
Wiele osób boi się podróżowania do dalekich krajów, ponieważ coś nieprzewidzianego może się wydarzyć. A czy nie właśnie na tym polegają przygody? One są zmierzeniem się z nieznanym i poczuciem tego dreszczyku emocji.

3. Rozwinięcie

Musi się ono składać z jednego albo z kilku paragrafów. W rozwinięciu musisz bardzo szczegółowo opisać problem. Zależnie od tematu i od polecenia, artykuł publicystyczny po angielsku może zawierać w sobie elementy opisu, opowiadania, recenzji albo rozprawki. Rozwinięcie może wyglądać przykładowo tak:

Unfortunately, people will always be divided between those who are afraid of traveling far and those who do not feel any fear. We believe that traveling is a really fun activity. True, something unexpected or even dangerous can happen at any time. However, look deep into your eyes and ask yourself, are you completely safe in your own apartment? Certainly not. Therefore, it is definitely worth breaking through. Meet new countries and new people. It greatly develops and strengthens your self-confidence.
Niestety ludzie zawsze będą się dzielić na tych, którzy boją się podróżowania daleko i na tych, którzy nie odczuwają żadnego strachu. My jesteśmy zdania, że podróżowanie jest naprawdę fajnym zajęciem. To prawda, że zawsze może się wydarzyć coś nieprzewidzianego albo nawet niebezpiecznego. Jednak spójrz sobie głęboko w oczy i zadaj sobie pytanie, czy we własnym mieszkaniu jesteś tak do końca bezpieczny? Na pewno nie. Dlatego z pewnością warto się przełamać. Poznać nowe kraje i nowych ludzi. To niezwykle rozwija i wzmacnia pewność siebie.

4. Zakończenie

W zakończeniu powinno się znaleźć naprawdę krótkie podsumowanie tematu. Jest to po prostu zakończenie artykułu publicystycznego po angielsku. Jeżeli w temacie, było jakieś pytanie, to powinieneś na nie odpowiedzieć czytelnikowi właśnie w tym miejscu. Zakończenie artykułu publicystycznego po angielsku może wyglądać przykładowo w ten sposób:

The fear of traveling is really common. However, we believe that traveling has many more advantages than disadvantages. It is worth convincing yourself to him.
Strach przed podróżowaniem jest czymś naprawdę powszechnym. Jednak jesteśmy zdania, że podróżowanie ma o wiele więcej zalet niż wad. Warto się do niego przekonać.

Zasady pisania artykułu publicystycznego w angielskim

  • warto wykorzystać bogate słownictwo (w tym synonimy)
  • warto używać strony biernej, mowy zależnej oraz inwersji
  • warto stosować cytaty, idiomy, przysłowia, pytania
  • należy trzymać się jednego czasu (wydarzenia z przeszłości opisywane są najczęściej w czasie Present Simple!)
  • należy unikać języka kolokwialnego
  • dopuszczalne są formy skrócone (I’m, it’s)
  • przyimki a, an oraz the są zazwyczaj pomijane
  • zdania i akapity powinny być ze sobą logicznie połączone

Słownictwo i zwroty do artykułu po angielsku

To begin with – Na początek
First of all/ firstly/ secondly – Przede wszystkim/ po pierwsze/ po drugie
As regards – Co się tyczy
Then – Poza tym, następnie
Besides – Zresztą, oprócz tego
What is more – Co więcej
Furthermore/ moreover – Ponadto
Therefore – Zatem, dlatego (też)
Because – Ponieważ
In consequence – W konsekwencji
It is said/ believed that – Mówi/ wierzy się, że
That may be true, but – Może to prawda, ale
I would say that – Powiedziałbym, że
I think/ I suppose/ In my opinion – Uważam, że/ przypuszczam/ według mnie
I must say/ add that… – Muszę powiedzieć/ dodać, że
It seems to me that – Wydaje mi się, że
In my opinion – Moim zdaniem
I am of the opinion that – Jestem zdania, że
I think you will agree that… – Myślę, że zgodzicie się, że…
To be honest – Szczerze mówiąc
As far as I know – Z tego, co wiem
According to (sb) – Według (kogoś innego niż ja)
According to the latest research… – Według ostatnich badań…
I have every reason to believe that – Mam wszelkie powody, by sądzić, że
I believe (that) – Sądzę, uważam, przypuszczam, że
I am convinced that – Jestem przekonany, że
I agree – Zgadzam się
I disagree – Nie zgadzam się
I accept – Akceptuję
I protest against – Protestuję przeciwko
I sympathise with – Sympatyzuję z
I negate – Neguję
What I mean is that – Chcę powiedzieć, że
I mean (to say) – To znaczy
The point is (that) – Chodzi o to, że
In other words – Inaczej mówiąc
In fact – Faktycznie
Let’s suppose that… – Załóżmy że…
All in all – Ogólnie rzecz biorąc
Anyway – W każdym razie, tak czy inaczej
On the one hand – Z jednej strony
On the other hand – Z drugiej strony
However – Jednak(że)
In spite of – (Po)mimo
In contrast to/with – W odróżnieniu od
But – Mimo to
For instance – Na przykład
What would you do if… – Co byście zrobili, gdyby…?
Have you ever…? – Czy kiedykolwiek…?
Do you find that…? – Czy uważasz, że…?
How come …? – Jak to się stało, że …?
Finally – Wreszcie, w końcu
To sum up – Podsumowując
As a conclusion – Kończąc
Generally speaking – Ogólnie rzecz biorąc
Lastly – Wreszcie, w końcu
In my view… – W mojej opinii…

Podsumowując, jak sami widzicie, napisanie artykułu publicystycznego po angielsku na maturze, wcale nie jest takim trudnym zadaniem. Wystarczy mieć dobry pomysł i znać słownictwo. Pamiętaj też, aby mocno trzymać się struktury tekstu i spełnić jego wymogi formalne.