Artykuł publicystyczny po angielsku

Tą stronę przegląda teraz 2 gości

Artykuł publicystyczny – angielski matura

W artykule publicystycznym autor wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego.
Artykuł może zawierać́ elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę̨ faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę̨ kształtowania opinii czytelników.
Celem artykułu jest nie tylko rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii, ale również poruszenie czytelnika, przyciągnięcie treścią, zainspirowanie do działania i/ lub myślenia.
Warto pamiętać, że jest on przeznaczony do publikacji np. na stronie internetowej, w gazecie i czasopiśmie. Powinien być napisany stylem półformalnym.

Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku

Budowa artykułu publicystycznego:

Pocztówka to jedna z najkrótszych (7 do 11 zdań) i najbardziej popularnych form pisemnych. Charakteryzuje się nieformalnym tonem wypowiedzi. Zawiera zazwyczaj pozdrowienia lub relację z pobytu poza miejscem zamieszkania.
1. Tytuł – krótki, przyciągający uwagę czytelnika, nawiązujący do treści artykułu. Piszemy go wielkimi literami na środku artykułu.
2. Wstęp, czyli wprowadzenie do treści artykułu. We wstępie autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka. Wstęp może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście.
3. Rozwinięcie, określające szerzej problem zawarty w artykule. W rozwinięciu należy zamieścić najważniejsze informacje na dany temat, opinię autora i jej argumentację oraz inne przykłady i wyjaśnienia umożliwiające pogłębienie tematu.
Jeżeli rozwinięcie ma charakter informacyjny, wówczas powinno zawierać informacje szczegółowe na dany temat np. dokładny opis zdarzenia.
Jeżeli autor wyraża w nim własne zadanie – w rozwinięciu powinny pojawić się argumenty uzasadniające stanowisko autora.
Jeżeli prezentowane są 2 punkty widzenia – rozwinięcie powinno zwierać opis każdego z nich.
W zależności od tematyki należy użyć elementów opisu, opowiadania, recenzji lub rozprawki.
4. Zakończenie – podsumowanie tematu. W zakończeniu powinny być zawarte ostateczne wnioski oraz stwierdzenia autora. Może zawiera pytanie do czytelnika, mające skłonić go do dalszych rozważań nad tematem.

W artykule publicystycznym w języku angielskim:

– warto wykorzystać bogate słownictwo (w tym synonimy)
– warto używać strony biernej, mowy zależnej oraz inwersji
– warto stosować cytaty, idiomy, przysłowia, pytania
– należy trzymać się jednego czasu (wydarzenia z przeszłości opisywane są najczęściej w czasie Present Simple!)
– należy unikać języka kolokwialnego
– dopuszczalne są formy skrócone (I’m, it’s)
– przyimki a, an oraz the są zazwyczaj pomijane
– zdania i akapity powinny być ze sobą logicznie połączone

Artykuł publicystyczny- słownictwo i zwroty

To begin with – Na początek
First of all/ firstly/ secondly – Przede wszystkim/ po pierwsze/ po drugie
As regards – Co się tyczy
Then – Poza tym, następnie
Besides – Zresztą, oprócz tego
What is more – Co więcej
Furthermore/ moreover – Ponadto
Therefore – Zatem, dlatego (też)
Because – Ponieważ
In consequence – W konsekwencji
It is said/ believed that – Mówi/ wierzy się, że
That may be true, but – Może to prawda, ale
I would say that – Powiedziałbym, że
I think/ I suppose/ In my opinion – Uważam, że/ przypuszczam/ według mnie
I must say/ add that… – Muszę powiedzieć/ dodać, że
It seems to me that – Wydaje mi się, że
In my opinion – Moim zdaniem
I am of the opinion that – Jestem zdania, że
I think you will agree that… – Myślę, że zgodzicie się, że…
To be honest – Szczerze mówiąc
As far as I know – Z tego, co wiem
According to (sb) – Według (kogoś innego niż ja)
According to the latest research… – Według ostatnich badań…
I have every reason to believe that – Mam wszelkie powody, by sądzić, że
I believe (that) – Sądzę, uważam, przypuszczam, że
I am convinced that – Jestem przekonany, że
I agree – Zgadzam się
I disagree – Nie zgadzam się
I accept – Akceptuję
I protest against – Protestuję przeciwko
I sympathise with – Sympatyzuję z
I negate – Neguję
What I mean is that – Chcę powiedzieć, że
I mean (to say) – To znaczy
The point is (that) – Chodzi o to, że
In other words – Inaczej mówiąc
In fact – Faktycznie
Let’s suppose that… – Załóżmy że…
All in all – Ogólnie rzecz biorąc
Anyway – W każdym razie, tak czy inaczej
On the one hand – Z jednej strony
On the other hand – Z drugiej strony
However – Jednak(że)
In spite of – (Po)mimo
In contrast to/with – W odróżnieniu od
But – Mimo to
For instance – Na przykład
What would you do if… – Co byście zrobili, gdyby…?
Have you ever…? – Czy kiedykolwiek…?
Do you find that…? – Czy uważasz, że…?
How come …? – Jak to się stało, że …?
Finally – Wreszcie, w końcu
To sum up – Podsumowując
As a conclusion – Kończąc
Generally speaking – Ogólnie rzecz biorąc
Lastly – Wreszcie, w końcu
In my view… – W mojej opinii…