rozprawka opinion essay

Rozprawka po angielsku – typu opinion essay

Rozprawka typu opinion essay po angielsku to drugi rodzaj wypowiedzi pisemnej obowiązujący na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Od razu musimy Cię ostrzec, że nie jest to standardowa rozprawka. W rozprawce typu opinion essay nie musisz brać pod uwagę argumentów za i przeciw. Twoim zadaniem jest natomiast przekonanie Twojego odbiorcy, że Twój punkt widzenia jest jedynym słusznym. Możesz do tego celu wykorzystać mocne argumenty. W tym artykule podpowiemy Ci, w jaki sposób możesz napisać rozprawkę typu opinion essay po angielsku. Znajdziesz tutaj również przydatne zwroty i kilka praktycznych przykładów. Jeżeli jesteś zainteresowany taką tematyką, to serdecznie zachęcamy Cię do dalszej lektury i oczywiście do wprowadzenia naszych rad w życie.

Zasady pisania rozprawki typu opinion essay

Gdy piszesz rozprawkę po angielsku, w której musisz zaprezentować swoje własne zdanie na dany temat, to nie możesz zapominać o zasadach poprawnej gramatyki. Tak. Ciągle o tym przypominamy i będziemy to robić bez końca. Kolejną bardzo ważną sprawą jest dopasowanie stylu do odbiorców. Zwróć uwagę na to, że w tym przypadku musi to być styl formalny. Nie zapomnij też o podzieleniu rozprawki po angielsku na stosowne akapity. Limit słów, który Cię obowiązuje to od 200 do 250 słów.

Elementy składowe rozprawki opinion essay

1. WSTĘP

We wstępie powinieneś oczywiście wprowadzenie do tematu. Kolejnym elementem jest postawienie tezy i wyrażenie własnej opinii. Może wyglądać on następująco:

 • Although many parents think that walking to the circus is a great entertainment for children, I do not agree with it. A child has no idea that animals are treated there badly. To perform circus tricks, they are often bite and aggressive training. In my opinion, it is much better to take a child to the park or to a mini zoo. There will be a squirrel or tamed pets.
  Chociaż wielu rodziców uważa, że chodzenie do cyrku jest świetną rozrywką dla dzieci, to ja się z tym nie zgadzam. Dziecko nie ma pojęcia o tym, że zwierzęta są tam źle traktowane. Aby wykonywały cyrkowe sztuczki, to są często bite i poddawane agresywnej tresurze. Moim zdaniem o wiele lepiej jest zabrać dziecko do parku albo do mini zoo. Tam będzie mogło zobaczyć wiewiórki albo oswojone zwierzęta domowe.

2. ROZWINIĘCIE

Rozwinięcie jak sama jego nazwa wskazuje wymaga rozbudowania tematu. Powinieneś tutaj podać kilka przykładów na potwierdzenie Twojej tezy. Nie może tutaj również zabraknąć szczegółowego omówienia argumentów.
Najlepiej zaprezentuj swoją tezę i dodaj do niej dwa przykłady na jej potwierdzenie. Może to wyglądać w ten sposób:

 • First of all, I think that circus shows with the participation of wild animals should be strictly prohibited. Wild animals are not accustomed to staying with people and follow their craves.
  Po pierwsze uważam, że pokazy cyrkowe z udziałem dzikich zwierząt powinny być surowo zabronione. Dzikie zwierzęta nie są przyzwyczajone do tego, aby przebywać z ludźmi i postępować zgodnie z ich zachciankami.
 • Secondly, taking a child for circus shows, he only teaches them so much that love for an animal is not important, only his obedience. This may later cause your child to treat a pet like an object. Forgets any positive feelings in relation to him.
  Po drugie, zabieranie dziecka na pokazy cyrkowe, uczy je tylko tyle, że nie ważna jest miłość do zwierzęcia, tylko jego posłuszeństwo. Może to w późniejszym czasie spowodować, że Twoje dziecko będzie traktowało zwierzaka jak przedmiot. Zapomni o jakichkolwiek pozytywnych uczuciach w odniesieniu do niego.

W tej części rozprawki do angielsku powinieneś również zaprezentować i uzasadnić dwa kontrargumenty. Poniżej podajemy Ci praktyczny przykład, w jaki sposób możesz to zrobić:

 • For sure anyone who agrees with me will say that the animals in the circus are very badly treated. However, on the other hand, being in a circus protects them through the destruction of freedom. They get food and someone does not care about it. They miss only love and feeling that they belong to someone. Secondly, not every animal in the circus feels terrible. For example, circus shows involving dogs can be excellent for them. My criticism refers primarily to train in the circus of wild animals that should be in freedom.
  Na pewno każdy, kto się ze mną zgodzi powie, że zwierzęta w cyrku są bardzo źle traktowane. Jednak z drugiej strony, bycie w cyrku chroni je przez zagładą na wolności. Dostają jedzenie i ktoś o nie dba. Brakuje im tylko miłości i poczucia, że do kogoś należą. Po drugie, nie każde zwierzę w cyrku czuje się fatalnie. Na przykład pokazy cyrkowe z udziałem psów, mogą być dla nich doskonałą zabawą. Moja krytyka odnosi się przede wszystkim do tresowania w cyrku dzikich zwierząt, które powinny przebywać na wolności.

3. ZAKOŃCZENIE

Tutaj musisz napisać kilka mądrych słów podsumowania. Powinna się tutaj znaleźć również Twoja własna opinia. Wystarczą dwa dobrze przemyślane zdania. Mogą one prezentować się następująco:

 • I am not to train animals in the circus. However, it is definitely much better than their killing and harassment in a different way. Circus is a good solution, but only for tamed pet animals.
  Nie jestem za tym, aby tresować w cyrku zwierzęta. Jednak na pewno jest to o wiele lepsze niż ich zabijanie i nękanie w inny sposób. Cyrk jest dobrym rozwiązaniem, ale tylko dla oswojonych zwierząt domowych.

Słownictwo i zwroty do rozprawki po angielsku

In my opinion/view… – Moi zdaniem…
It is my own opinion that… – To moja własna opinia, że…
I am of the opinion that… – Jestem zdania, że…
As far as I’m concerned … – Z tego co mi wiadomo …
As far as I’m concerned … – Jeśli o mnie chodzi …
It seems to me that … – Wydaje mi się, że …
It occurs to me that … – Wydaje mi się, żę …
I reckon that … – Uważam, że …
I am positive that … – Jestem pewien, że …
There is no doubt that … – Nie ma wątpliwości, że …
I am convinced that … – Jestem przekonany, że …
I strongly believe that … – Zdecydowanie uważam, że …
I have nothing against … – Nie mam nic przeciwko …
I don’t mind … – Nie mam nic przeciwko …
I am not opposed to … – Nie jestem przeciwnikiem …
I don’t see any problem/issue with … – Nie widzę żadnego problemu w …
I don’t think it’s right to … – Nie wydaje mi się że … jest w porządku.
On one hand …, but on the other hand … – Z jednej strony …, ale z drugiej, …
I don’t really have any strong opinions about … – Właciwie nie mam jednoznacznej opinii na temat …
I really don’t know what to think about it. – Naprawdę nie wiem co o tym myśleć.
I have mixed feelings about … – Mam mieszane uczucia co do …
Firstly – Po pierwsze
First of all – Po pierwsze
To begin/start with – Poczynając od
The main reason is … – Głównym powodem jest …
Secondly – Po drugie
Thirdly – Po trzecie
The first/One/Another advantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną zaletą… jest…
The first/One/Another disadvantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną wadą… jest…
Many/Most/Some people claim that… – Wiele/Większość/Niektórzy ludzie twierdzą, że…

Jeśli interesuje Cię rozprawka za i przeciw