Past Perfect – budowa zdania i ćwiczenia

Past Perfect – budowa zdania

budowazdania
Past Perfect jest czasem przeszłym dokonanym, stosowanym jako odpowiednik czasu Present Perfect w przeszłości.
Budowa zdania w czasie Past Perfect:

Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające
I had learned how to swim before 1999. I had not learned how to swim before 1999.
(I hadn`t learned how to swim before 1999.)
Had I learned how to swim before 1999?
You had learned how to swim before 1999. You had not learned how to swim before 1999.
(You hadn`t learned how to swim before 1999.)
Had you learned how to swim before 1999?
He/she/it had learned how to swim before 1999. He had not learned how to swim before 1999.
(He hadn`t learned how to swim before 1999.)
Had he learned how to swim before 1999?
We/you/they had learned how to swim before 1999. We/you/they had not learned how to swim before 1999.
(We/you/they hadn`t learned how to swim before 1999.)
Had we/you/they learned how to swim before 1999?

Zdania twierdzące tworzy się według schematu:

podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania
Np. I had spent all money by Monday. Wydałem wszystkie pieniądze do poniedziałku.

Kiedy używamy czasu Past Perfect?

– gdy chcemy podkreślić, że dana czynność zdarzyła się przed inną przeszłą czynnością – czynność, która wydarzyła się wcześniej jest wyrażana w czasie Past Perfect, a ta następująca po niej w Past Simple (np. Mum had cooked dinner before I came. Mama ugotowała obiad zanim przyszedłem.)
– w odniesieniu do czynności wykonanej przed określonym momentem w przeszłości (np. We had finished our work before 12 o’clock. Skończyliśmy pracę przed godziną 12.)
-w planach, które z jakichś przyczyn nie doszły do skutku (np. He had hoped to see her again. On miał nadzieję, że znowu ją zobaczy.)
– po zwrocie „It was the first time” oraz w zdaniach z „wish” (np. I wish I had told him about it. Żałuję, że mu o tym powiedziałem.)
– w trzecim okresie warunkowym
– w mowie zależnej, kiedy przytaczamy zdanie dotyczące przeszłości

Przysłówki częstotliwości używane w czasie Past Perfect:

before – przed, after – po, when – kiedy, for – od + okres czasu, since – od + określony moment w przeszłości

Ćwiczenia

Rozwiązując ćwiczenie ze znajomości czasowników sprawdzisz swoją wiedzę.