Past Simple – budowa zdania i ćwiczenia

Past Simple – budowa zdania

Czas Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym, przy użyciu którego możemy opisać wydarzenia, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości i informujemy rozmówcę kiedy coś się wydarzyło.

Budowa zdań twierdzących, przeczeń i pytań w czasie Past Simple:

Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające
I watched tennis yesterday. I did not watch tennis yesterday.
(I didn`t watch tennis yesterday.)
Did I watch tennis yesterday?
You watched tennis yesterday. You did not watch tennis yesterday.
(You didn`t watch tennis yesterday.)
Did you watch tennis yesterday?
He/she/it watched tennis yesterday. He/she/it did not watch tennis yesterday.
(He/she/it didn`t watch tennis yesterday.)
Did he/she/it watch tennis yesterday?
We/you/they watched tennis yesterday. We/you/they did not watch tennis yesterday.
(We/you/they didn`t watch tennis yesterday.)
Did we/you/they watch tennis yesterday?

Zadnia twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem „to be” buduje się według schematu:

podmiot + czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) + reszta zdania
Np. He was a doctor. On był lekarzem.
Odmiana czasownika to be w czasie Past Simple:
I was, you were, he/she/it was, we were, you were, they were

Jeżeli w zdaniu występuje inny czasownik niż „to be”, wtedy budowa zdania (jego szyk) wygląda następująco:

podmiot + II forma czasownika* + reszta zdania
Np. I met him a week ago. Spotkałem go tydzień temu.

* Formę czasu przeszłego czasowników regularnych tworzymy przez dodanie do ich formy podstawowej końcówki „-ed” bądź „-d” np. walk – walked. Czasowniki nieregularne wymagają II formy czasu przeszłego: np. see – saw, write – wrote.

Kiedy używamy?

Past Simple jest czasem przeszłym prostym, stosowanym w celu wyrażenia:

    • czynności dokonanej, zakończonej w czasie przeszłym określonym przez wyrażenie czasowe, nie mającej związku z teraźniejszością (np. I went to the cinema yesterday. Poszedłem wczoraj do kina.)
budowa past simple
I went to the cinema yesterday – przykład użycia Past Simple
  • czynności wykonywanej regularnie lub przez pewien okres czasu w przeszłości (np. I drank a lot of water when I was in Sopot. Pijałem mnóstwo wody, kiedy byłem w Sopocie.)
  • zdarzeń z przeszłości następujących jedno po drugim (np. She stood up, looked at me and smiled. Wstała, spojrzała na mnie i uśmiechnęła się.)

Czas Past Simple stosowany jest również w pytaniach o czas wykonania/ zakończenia danej czynności oraz we wszelkiego rodzaju opowiadaniach i narracji dotyczących przeszłości.

Określenia czasu używane w czasie Past Simple:

yesterday – wczoraj
last week – w poprzednim tygodniu
last year – w zeszłym roku
seven hours ago – 7 godzin temu
two days ago – 2 dni temu
in 2003 – w roku 2003

Ćwiczenia

Rozwiązując ćwiczenie ze znajomości czasowników sprawdzisz swoją wiedzę.