present simple

Present Simple – budowa zdania i ćwiczenia

Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) poznajemy zazwyczaj jako pierwszy ze wszystkich angielskich czasów, gdyż jest najczęściej używany. A zatem jaka jest budowa zdania w tym czasie kiedy się go używa? Możemy powiedzieć, że ciągle, tj. gdy mówimy o stale powtarzających się czynnościach, dniu codziennym, o tym co nas otacza i co robimy oraz przy opisach – na przykład książki lub filmu.

Kiedy używamy czasu Present Simple?

Present Simple jest czasem mającym swoje zastosowanie w sytuacjach opisujących:

  • czynności typowe, rutynowe, powtarzające się (np. She always drinks coffee in the morning. Ona pije kawę codziennie rano.)
  • sytuacje stałe lub długotrwałe (np. I live in Lublin. Mieszkam w Lublinie.)
  • prawdy uniwersalne – prawa fizyki, przyrody itp. (np. Water boils at 100°C. Woda gotuje się w 100°C.)
  • sytuacje wynikające z ustalonego wcześniej programu, rozkładu (np. The train leaves at 10 o’clock. Pociąg odjeżdża o 10.)

dodatkowo czas Present Simple używany jest w:

  • opisach uczuć, poglądów, przekonań
  • opisach wydarzeń historycznych, treści filmu, sztuki lub książki
  • w tytułach i nagłówkach gazet

Przysłówki częstotliwości używane w czasie Present Simple:

always-zawsze, every day – każdego dnia, often – często, usually – zwykle, sometimes – czasami, never – nigdy, rarely/seldom – rzadko

Present Simple – budowa zdania

Zdania twierdzące budowa zdania według schematu:

podmiot + czasownik w formie podstawowej (Infinitiv) + reszta zdania
Np. I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

I read.

You read.

He/she/it reads.

We/you/they read.

UWAGA! W 3. osobie liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika w formie podstawowej należy dodać końcówkę -s/-es/-ies. Końcówkę -es dodajemy w czasownikach kończących się na spółgłoskę -s, -z, -ch, -sh lub -x

Np. I always watch TV in the morning. Rano zawsze oglądam telewizję.
ALE He always watches TV in the morning. On rano zawsze ogląda telewizję.

Końcówkę -ies dodajemy do czasowników kończących się na samogłoskę -y

Np. I study English. Studiuję angielski.
ALE She studies English. Ona studiuje angielski.

UWAGA! Wyjątki: have – has (mieć, posiadać), do – does (robić), go – goes (iść).

Przeczenia i pytania w Past Simple tworzy się według schematu:

Przeczenia – budowa zdania Pytania – budowa zdania
I do not read.
(I don’t read.)
Do I read?
You do not read.
(You don’t read.)
Do you read?
He/she/it does not read.
(He/she/it doesn’t read.)
Does he/she/it read?
We/you/they do not read.
(We/you/they don’t read.)
Do we/you/they read?

Ćwiczenie

Rozwiązując ćwiczenie ze znajomości czasowników sprawdzisz swoją wiedzę.