Past Continuous – budowa, zastosowanie i ćwiczenia

Czas Past Continuous w języku angielskim

pastcontinuous
Past Continuous jest czasem przeszłym ciągłym, niedokonanym.
Przykłady zdań:

Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające
I was watching TV at 7 p.m. I was not watching TV at 7 p.m.
(I wasn`t watching TV at 7 p.m.)
Was I watching TV at 7 p.m.?
You were watching TV at 7 p.m. You were not watching TV at 7 p.m.
(You weren’t watching TV at 7 p.m.)
Were you watching TV at 7 p.m.?
He/she/it was watching TV at 7 p.m. He/she/it was not watching TV at 7 p.m.
(He wasn`t watching TV at 7 p.m.)
Was he/she/it watching TV at 7 p.m.?
We/you/they were watching TV at 7 p.m. We/you/they were not watching TV at 7 p.m.
(We weren’t watching TV at 7 p.m.)
Were we/you/they watching TV at 7 p.m.?

Kiedy używamy czasu Past Continuous?

– przy wyrażaniu czynności ciągłych, trwających w pewnym momencie w przeszłości – takich, w przypadku których granice czasowe nie są znane lub istotne (np. I was learning all Sunday. Uczyłam się całą niedzielę.)
– czynności, która rozpoczęła się przed pewnym punktem w przeszłości i prawdopodobnie trwała po nim (np. Yesterday at 5:00 I was reading a book. Wczoraj o 5:00 czytałem książkę. – tzn. byłem w trakcie czytania książki.)
– czynności trwających równolegle przez pewien czas w przeszłości (np. They were talking while my father was trying to listen to the news on the radio. Oni rozmawiali, kiedy mój tata próbował posłuchać wiadomości w radio.)
UWAGA! Czas Past Continuous bardzo często używany jest w opisywaniu wydarzeń przeszłych, które przerwało inne wydarzenie. Czynność trwająca występuje wówczas czasie Past Continuous, a czynność, która ją przerywa w Past Simple (np. I was having breakfast when Tom came. Jadłem śniadanie, kiedy Tom przyszedł.)

Określenia czasu używane w czasie Past Continuous:
yesterday at 8 p.m. – wczoraj o 20:00
last night at 6 p.m. – ostatniego wieczoru o 18:00
all day… (all day yesterday) – cały dzień… (cały wczorajszy dzień)
then – wtedy, while – podczas gdy, at that time – w tym momencie

Szyk zdania twierdzącego w czasie Past Continuous wygląda następująco:

podmiot + czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Np. Yesterday at 1 p.m. we were having dinner. Wczoraj o 13 jedliśmy obiad.

Ćwiczenia

Swoją wiedzę z zastosowania czasu Past Continuous sprawdzisz wkrótce w ćwiczeniu.