Rozprawka po angielsku – zwroty, słownictwo i przykłady

Tą stronę przegląda teraz 2 gości

Rozprawka po angielsku typu “for and against” (za i przeciw)

rozprawkaangielski

Rozprawka jest formą wypowiedzi ze ściśle określonymi regułami kompozycyjnymi. Spotyka się ją przede wszystkim na egzaminie maturalnym z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Celem jej pisania jest zaprezentowanie jakiegoś ważnego problemu (tematu) poprzez przytoczenie argumentów „za” i „przeciw”.
Pisze się ją językiem formalnym, z zastosowaniem bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych.
Warto pamiętać również o tym, że tego typ wypowiedź pisemna nie powinna zawierać zaimków osobowych, ponieważ wskazują one na opinię autora.
Zaimki osobowe powinny zostać zastąpione formą bezosobową i stroną bierną.
Każdy akapit powinien zaczynać się od krótkiego zdania zawierającego informacje, czego będzie dotyczył.
Przygotowując się do pisania rozprawki za i przeciw najlepiej jest przeanalizować dokładnie temat, sporządzić listę rzeczowych argumentów, wraz z krótkim uzasadnieniem i wybrać te najlepiej przekonywujące dla obu punktów widzenia.

Jak napisać rozprawkę w języku angielskim – zasady

Poprawnie napisana rozprawka za i przeciw składa się zazwyczaj z 4 akapitów:

1. WSTĘP
Akapit 1 – Ogólne przedstawienie tematu pracy, bez wyrażania własnej opinii. We wstępie warto wprowadzić pytanie retoryczne, aby zaciekawić czytelnika omawianym tematem.

2. ROZWINIĘCIE (część główna) – zawierająca po 3-4 argumenty „za” i „przeciw” na dany temat, wraz z przykładami i uzasadnieniami np. opinie fachowców z danej dziedziny, statystyki etc. Argumenty „za” powinny równać się liczbą argumentów „przeciw”
Akapit 2 – Argumenty „za”
Akapit 3 – Argumenty „przeciw”

3. ZAKOŃCZENIE
Akapit 4 – Podsumowanie uwzględniające stanowisko autora na dany temat oraz konkluzję.

Zwroty i słownictwo do rozprawki po angielsku:

1. WSTĘP (wprowadzenie tematu)
To begin with – Na początek
Nowadays – Obecnie
In today’s world – W dzisiejszym świecie
It is common belief that – Popularne jest stwierdzenie, że
People say that… – Ludzie mówią, że…
Most people agree that… – Większość ludzi zgadza się z tym, że…
There are so many different opinions on… – Jest tak wiele różnych opinii na temat…
There is no agreement… – Nie ma zgody…

2. ROZWINIĘCIE TEMATU (przytaczanie argumentów wraz z uzasadnieniem)
In the first place – Po pierwsze
First of all – Przede wszystkim
To start with – Na początek
Firstly/secondly /thirdly – Po pierwsze/drugie/trzecie
The main advantage of … is that – Główną zaletą … jest to, że
One major advantage of … – Ważną zaletą …
The main/greatest argument is that… – Głównym/najważniejszym argumentem jest to że…
Another benefit is that – Kolejną zaletą jest to, że
There is no doubt about it that… – Nie ma wątpliwości, że…
From the perspective of supporters/followers…- Z punktu widzenia zwolenników…
Opponents point out that – Przeciwnicy zwracają uwagę, że
Another advantage/disadvantage is that… – Kolejną zaletą/wadą jest to, że…
There is another side to this problem/issue/question/argument – jest jeszcze inna strona tego problemu/kwestii/debaty
In addition to … – Na dodatek …
Last, but not least – Ostatni, lecz nie mniej ważny
Finally, … – W końcu, …
What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej
Therefore/As a result – Zatem/tak więc
On the other hand – Z drugiej strony
Despite/In spite of – Pomimo
Not only … but also – Nie tylko …, ale również
Even though – Chociaż
Even so – Nawet jeśli
Although – Mimo to
It can be argued that… – Są odmienne opinie że…
However, it needs to be added that – Jednakże, należy dodać, że
For example/For instance – Na przykład
Like – Jak
Such as – Tak jak
Regardless of the fact that – pomimo tego, że
An excellent/brilliant/fine instance is – Doskonałym/świetnym/dobrym przykładem jest
A perfect example for that is – Idealnym na to przykładem jest
e.g. (for example) – na przykład

3. ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, wyrażenie własnego zdania na dany temat)
In conclusion/All in all/To sum up – Podsumowując
In my opinion – moim zdaniem
Hold the view/opinion (that) – uważam, że
It is clear from the above evidence that – Z powyższych punktów wynika, że
Taking everything into account/ Taking everything into consideration/On the whole /All things considered – Biorąc to wszystko pod uwagę
Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,
There is no agreement…, but in my opinion… – Nie ma zgody…, ale moim zdaniem…
On balance – po namyśle
I suppose (that) – podejrzewam, że
According to – według
I would say/suggest that – powiedziałbym/sugerowałbym, że/żeby
Needless to say – nie trzeba dodawać, że
To wrap up – podsumowując
Taking everything into consideration – biorąc wszystko pod uwagę

Przykłady rozprawek typu for and against:

Wady i zalety: oglądania TV, życia w mieście, mieszkania na wsi.