Rozprawka po angielsku – typu za i przeciw

Rozprawka po angielsku typu „for and against” (za i przeciw)

rozprawkaangielski

Rozprawka jest formą wypowiedzi ze ściśle określonymi regułami kompozycyjnymi. Spotyka się ją przede wszystkim na egzaminie maturalnym z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Celem jej pisania jest zaprezentowanie jakiegoś ważnego problemu (tematu) poprzez przytoczenie argumentów „za” i „przeciw”.
Pisze się ją językiem formalnym, z zastosowaniem bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych.
Warto pamiętać również o tym, że tego typ wypowiedź pisemna nie powinna zawierać zaimków osobowych, ponieważ wskazują one na opinię autora.
Zaimki osobowe powinny zostać zastąpione formą bezosobową i stroną bierną.
Każdy akapit powinien zaczynać się od krótkiego zdania zawierającego informacje, czego będzie dotyczył.
Przygotowując się do pisania rozprawki za i przeciw najlepiej jest przeanalizować dokładnie temat, sporządzić listę rzeczowych argumentów, wraz z krótkim uzasadnieniem i wybrać te najlepiej przekonywujące dla obu punktów widzenia.

Jak napisać rozprawkę w języku angielskim – zasady

Poprawnie napisana rozprawka za i przeciw składa się zazwyczaj z 4 akapitów:

1. WSTĘP

Akapit 1 – Ogólne przedstawienie tematu pracy, bez wyrażania własnej opinii. We wstępie warto wprowadzić pytanie retoryczne, aby zaciekawić czytelnika omawianym tematem.

2. ROZWINIĘCIE (część główna)

– zawierająca po 3-4 argumenty „za” i „przeciw” na dany temat, wraz z przykładami i uzasadnieniami np. opinie fachowców z danej dziedziny, statystyki etc. Argumenty „za” powinny równać się liczbą argumentów „przeciw”
Akapit 2 – Argumenty „za”
Akapit 3 – Argumenty „przeciw”

3. ZAKOŃCZENIE

Akapit 4 – Podsumowanie uwzględniające stanowisko autora na dany temat oraz konkluzję.

Zwroty i słownictwo do rozprawki po angielsku:

1. WSTĘP (wprowadzenie do tematu)

To begin with – Na początek
Nowadays – Obecnie
In today’s world – W dzisiejszym świecie
It is common belief that – Popularne jest stwierdzenie, że
People say that… – Ludzie mówią, że…
Most people agree that… – Większość ludzi zgadza się z tym, że…
There are so many different opinions on… – Jest tak wiele różnych opinii na temat…
There is no agreement… – Nie ma zgody…

2. ROZWINIĘCIE TEMATU (przytaczanie argumentów wraz z uzasadnieniem)

In the first place – Po pierwsze
First of all – Przede wszystkim
To start with – Na początek
Firstly/secondly /thirdly – Po pierwsze/drugie/trzecie
The main advantage of … is that – Główną zaletą … jest to, że
One major advantage of … – Ważną zaletą …
The main/greatest argument is that… – Głównym/najważniejszym argumentem jest to że…
Another benefit is that – Kolejną zaletą jest to, że
There is no doubt about it that… – Nie ma wątpliwości, że…
From the perspective of supporters/followers…- Z punktu widzenia zwolenników…
Opponents point out that – Przeciwnicy zwracają uwagę, że
Another advantage/disadvantage is that… – Kolejną zaletą/wadą jest to, że…
There is another side to this problem/issue/question/argument – jest jeszcze inna strona tego problemu/kwestii/debaty
In addition to … – Na dodatek …
Last, but not least – Ostatni, lecz nie mniej ważny
Finally, … – W końcu, …
What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej
Therefore/As a result – Zatem/tak więc
On the other hand – Z drugiej strony
Despite/In spite of – Pomimo
Not only … but also – Nie tylko …, ale również
Even though – Chociaż
Even so – Nawet jeśli
Although – Mimo to
It can be argued that… – Są odmienne opinie że…
However, it needs to be added that – Jednakże, należy dodać, że
For example/For instance – Na przykład
Like – Jak
Such as – Tak jak
Regardless of the fact that – pomimo tego, że
An excellent/brilliant/fine instance is – Doskonałym/świetnym/dobrym przykładem jest
A perfect example for that is – Idealnym na to przykładem jest
e.g. (for example) – na przykład

3. ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, wyrażenie własnego zdania na dany temat)

In conclusion/All in all/To sum up – Podsumowując
In my opinion – moim zdaniem
Hold the view/opinion (that) – uważam, że
It is clear from the above evidence that – Z powyższych punktów wynika, że
Taking everything into account/ Taking everything into consideration/On the whole /All things considered – Biorąc to wszystko pod uwagę
Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,
There is no agreement…, but in my opinion… – Nie ma zgody…, ale moim zdaniem…
On balance – po namyśle
I suppose (that) – podejrzewam, że
According to – według
I would say/suggest that – powiedziałbym/sugerowałbym, że/żeby
Needless to say – nie trzeba dodawać, że
To wrap up – podsumowując
Taking everything into consideration – biorąc wszystko pod uwagę

Przykładowa rozprawka typu for and against:

  • Most people believe that traveling to other countries is the most important thing in the world. They believe that holidays in Poland are nothing more than a waste of time and money. After all, Asia or Spain are so beautiful and valuable.
  • Is that the truth? First of all, traveling to other countries is definitely more expensive than staying in Poland. It is enough for you to compare yourself, for example, the prices of hotels or transport. Secondly, spending holidays in our country is associated with a lower risk of contracting the coronavirus or other exotic disease. In Poland, many people are already vaccinated. In addition, in other countries it is easy to get infected with something exotic because you do not have adequate immunity. The natives do have and deal with germs better.
  • What speaks for traveling abroad, for example to Greece or Portugal? First, it’s beautiful there. A completely different warmer climate attracts the attention of Poles, especially when winter and autumn begin here. Secondly, it’s a great opportunity to meet people with a completely different mentality. You can feel it especially in Italy or Japan, for example.
  • Now is the right time to leave a few important summary words. Regardless of the part of the world, I think traveling is fun. If you don’t like long journeys, I recommend Masuria. However, if you love them, Asia will be a real hit for you. In my opinion, each trip is valuable because it is unique. All trips have changed something in my life.

Tłumaczenie

  • Większość osób jest zdania, że podróżowanie do innych krajów jest najważniejsze na świecie. Uważają, że wakacje w Polsce są niczym innym tylko stratą czasu i pieniędzy. W końcu, Azja, czy Hiszpania są takie piękne i wartościowe.
  • Czy taka jest prawda? Po pierwsze, podróżowanie do innych krajów jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż pobyt w Polsce. Wystarczy, że porównasz sobie na przykład ceny hoteli, czy transportu. Po drugie, spędzenie wakacji w naszym kraju wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na koronawirusa albo inną chorobę egzotyczną. W Polce dużo osób jest już zaszczepionych. W dodatku, w innych krajach możesz łatwo zarazić się czymś egzotycznym, bo nie masz odpowiedniej odporności. Tubylcy są mają i lepiej radzą sobie z zarazkami.
  • Co przemawia za podróżowaniem za granicę, na przykład do Grecji, czy Portugalii? Po pierwsze, tam jest pięknie. Zupełnie inny cieplejszy klimat, przyciąga uwagę Polaków, w szczególności wtedy, gdy u nas zaczyna się zima i jesień. Po drugie, to świetna okazja do poznania ludzi o zupełnie innej mentalności. Szczególnie możesz to odczuć na przykład we Włoszech lub w Japonii.
  • Teraz przyszedł odpowiedni moment na pozostawienie kilku ważnych słów podsumowania. Uważam, że niezależnie od części świata podróżowanie jest fajne. Jeżeli nie lubisz dalekich podróży, to polecam Ci Mazury. Natomiast, jeżeli je kochasz, to Azja będzie dla Ciebie prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Moim zdaniem każda podróż jest wartościowa, ponieważ jest wyjątkowa. Wszystkie wyprawy coś zmieniły w moim życiu.

Czy znasz podstawy angielskiego?

5 losowo wybranych pytań ze 100