List formalny angielski

Przykład listu formalnego po angielsku

listangielski

Mrs. Sara Fisher
18 St. James Avenue
Bournemouth HB3 4LN

November 4, 2020.

Dreamtime Hotel
54 Oxford Road
69 Milk Street
London SW7 6AW

To whom it may concern,

My name is XY. My husband and I stayed at your hotel on November 2nd, 2015. We had a lovely stay, but I found out that my six-year-old daughter took the alarm clock from our hotel room with her.
I apologize for my daughter’s actions. Please let me know the preferred address and I will send the clock as soon as possible.

Yours faithfully,
Sara Fisher (a na maturze XYZ)

Przykład 2

Mrs. Sara Fisher
18 St. James Avenue
Bournemouth HB3 4LN

November 4, 2020.

Mr. Michael Warrens Software
78 Court St.
Nottingham

Dear Mr. Warrens,

I would be grateful if you could send us your brochure and price list about your translation services.
We are currently interested in translating our web sites into five languages.
I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,
Sara Fisher (a na maturze XYZ)

Angielski list formalny – jak napisać

List formalny to wypowiedź pisemna skierowana do instytucji, firmy bądź bezpośrednio do osób zajmujących oficjalne stanowiska, z którymi nie utrzymujemy kontaktów towarzyskich. Listy oficjalne pisane są w celu wystosowania oficjalnych zapytań, przekazania podziękowań, wyrażenia prośby lub zażalenia oraz uzyskania informacji.

Listy takie charakteryzuje przede wszystkim formalny styl wypowiedzi:
– zwroty grzecznościowe, brak form skróconych oraz wyrażeń potocznych, łagodny ton wypowiedzi
– użycie zdań złożonych, bardziej wyszukanego słownictwa, strony biernej oraz łączników

Układ listu formalnego:

Imię i nazwisko oraz adres nadawcy
Data

Imię i nazwisko lub stanowisko odbiorcy
Adres odbiorcy
Nagłówek
(koniecznie z lewej strony, według konwencji angielskiej po pozdrowieniu stawiamy przecinek, nie wykrzyknik):
a) Dear Mr./ Mrs./Miss/Ms. XY, (kiedy znamy adresata)
b) Dear Sir, Dear Madam lub Dear Sir/Madam, (kiedy nie znamy adresata)
c) To whom it may concern, (kiedy odbiorca jest nam całkowicie nieznany/do firm)
Wstęp – wyjaśniający powód, cel napisania listu
Rozwinięcie – w którym omówiony jest przedstawiony we wstępie powód korespondencji
Zakończenie – zawierające podsumowanie przedstawionego tematu wraz z podziękowaniem/ wyrażeniem oczekiwań wobec adresata.
Standardowym zwrotem kończącym list formalny jest: I look forward to hearing from you.Oczekuję na szybką odpowiedź.
Pozdrowienie kończące (po pozdrowieniu stawiamy przecinek)
a) Yours sincerely, (kiedy znamy adresata)
b) Yours faithfully, (kiedy nie znamy adresata)
Podpis nadawcy (zawsze odręczny, natomiast na maturze XYZ)

UWAGA! Należy pamiętać o dzieleniu tekstu na wiele akapitów (każdy nowy aspekt = nowy akapit).

List oficjalny po angielsku – zwroty i słownictwo

Wstęp – jak zacząć list:

I am writing to enquire about – piszę, z zapytaniem o
I am writing to complain about – piszę, aby złożyć skargę na
I am writing in connection with – piszę w związku z
I am writing in response to – piszę w odpowiedzi na
I am writing to enquire about – piszę, aby zapytać się o
In reply to your letter of 10 December – w odpowiedzi na Państwa list z 10 grudnia

Rozwinięcie:

Would you mind if – czy miałaby Pani coś przeciwko
I would be grateful if you could – byłbym wdzięczny gdyby Pan zechciał
We are interested in – jesteśmy zainteresowani
Would you please send me – czy mógłby mi Pan przesłać
Could you please inform me – czy mógłbym zostać poinformowany o
I would like to know more – chciałbym dowiedzieć się więcej
I am afraid I must ask you – muszę prosić o
I am writing to complain about – piszę z reklamacją
I must agree/disagree with – musze się zgodzić/nie zgodzić z
I would like to express my dissatisfaction with – chciałbym wyrazić niezadowolenie z
We are sorry to inform you that – z przykrością informujemy

Zakończenie – jak zakończyć list po angielsku:

Should you need any further information, please do not hesitate to contact me – jeżeli potrzebuje Pani jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować
If you require any further information, feel free to contact me – jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować
If we can be of any further assistance, please let us know – w razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible – będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Please reply as soon as possible – będę wdzięczny za szybką odpowiedź
I look forward to hearing from you – oczekuję na szybką odpowiedź
I would appreciate a quick reply – byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź

Inne zwroty stosowane w liście formalnym:

To start with/first of all – to zwroty wprowadzające pierwszy argument
As regards – co się tyczy
What is more – co więcej
Moreover – ponadto
To be more precise – aby być bardziej konkretnym
On top of that – na dodatek
To make matters worse – co gorsza
In other words – innymi słowy
That is to say – to znaczy
I cannot deny that – nie mogę zaprzeczyć, że
To the best of my knowledge – o ile mi wiadomo
I hold the view that – reprezentuję pogląd/zdanie, że
I assert that – zapewniam, że
In contrast to/with – w odróżnieniu od