czasy angielskie

Czasy angielskie – zastosowanie i ćwiczenia

W języku angielskim występuję duża ilość czasów, o wiele większa niż w języku polskim. Związane jest to często z obawami z ich stosowaniem – wydaje się, że trudno jest się ich nauczyć. Właściwe stosowanie czasów angielskich wymaga przede wszystkim ich usystematyzowania (zbiorcze zestawienie najważniejszych czasów poniżej) i przećwiczenia.

Podstawowe czasy w angielskim (czasy teraźniejsze, czasy przeszłe i przyszłe)

  • Czasy teraźniejsze

Present Simple

Zdania tworzy się według schematu:

Podmiot + czasownik w formie podstawowej (Infinitiv) + reszta zdania
Np. I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

Present Continuous

Podmiot + odpowiednia forma czasownika „to be” w czasie teraźniejszym + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Np. She is learning English now. Ona uczy się teraz angielskiego.

Present Perfect

Podmiot + czasownik „to have” + III forma czasownika + reszta zdania
Np. I have always wanted to be a doctor. Zawsze chciałem być lekarzem.

  • Czasy przeszłe

Past Simple

Podmiot + czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) + reszta zdania
Np. He was a doctor. On był lekarzem.

Past Continuous

Podmiot + czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Np. Yesterday at 1 p.m. we were having dinner. Wczoraj o 13 jedliśmy obiad.
 

Różnicę pomiędzy czasami Past Simple a Past Continuous wyjaśniamy tutaj

Past Perfect

Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania
Np. I had spent all money by Monday. Wydałem wszystkie pieniądze do poniedziałku.

  • Czasy przyszłe

Future Continuous

Podmiot + will be + czasownik z końcówką -ing.
Np. She will be travelling through Asia this summer. Ona będzie podróżowała przez Azję tego lata.

Future Perfect Continuous

Podmiot + will have been + czasownik z końcówką -ing.
Np. My cat will have been sleeping for two hours by six o’clock. Mój kot będzie spał od dwóch godzin o 6 godzinie.