Czasy angielskie – zastosowanie i ćwiczenia

Czasy w języku angielskim

czasyangielski

W języku angielskim występuję duża ilość czasów, o wiele większa niż w języku polskim. Związane jest to często z obawami z ich stosowaniem – wydaje się, że trudno jest się ich nauczyć. Właściwe stosowanie czasów angielskich wymaga przede wszystkim ich usystematyzowania (zbiorcze zestawienie najważniejszych czasów poniżej) i przećwiczenia.

Jakie główne czasy występują w angielskim?

Present Simple

Zdania tworzy się według schematu:

Podmiot + czasownik w formie podstawowej (Infinitiv) + reszta zdania
Np. I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

Present Continuous

Podmiot + odpowiednia forma czasownika „to be” w czasie teraźniejszym + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Np. She is learning English now. Ona uczy się teraz angielskiego.

Present Perfect

Podmiot + czasownik „to have” + III forma czasownika + reszta zdania
Np. I have always wanted to be a doctor. Zawsze chciałem być lekarzem.

Past Simple

Podmiot + czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) + reszta zdania
Np. He was a doctor. On był lekarzem.

Past Continuous

Podmiot + czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Np. Yesterday at 1 p.m. we were having dinner. Wczoraj o 13 jedliśmy obiad.

Past Perfect

Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania
Np. I had spent all money by Monday. Wydałem wszystkie pieniądze do poniedziałku.