Present Perfect – budowa zdania i ćwiczenia

Czas Present Perfect – budowa zdania

budowazdania
Present Perfect to czas teraźniejszy, przeszły prosty, nie mający swojego odpowiednika w języku polskim.
Budowa zdania w czasie Present Perfect:

Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające
I have broken the window. I have not broken the window.
(I haven`t broken the window.)
Have I broken the window?
You have broken the window. You have not broken the window.
(You haven`t broken the window.)
Have you broken the window?
He/she/it has broken the window. He/she/it has broken the window.
(He/she/it hasn`t broken the window.)
Has he/she/it broken the window?
We/you/they have broken the window. We/you/they have not broken the window.
(We/you/they haven`t broken the window.)
Have we/you/they broken the window?

Zdania twierdzące tworzy się według schematu:

podmiot + czasownik „to have” + III forma czasownika* + reszta zdania
Np. I have always wanted to be a doctor. Zawsze chciałem być lekarzem.
* Formę czasu przeszłego czasowników regularnych tworzymy przez dodanie do ich formy podstawowej końcówki „-ed” bądź „-d” np. walk – walked. Czasowniki nieregularne wymagają III formy czasu przeszłego (past participle): np. see – seen, write – written.

Kiedy używamy?

Czas Present Perfect stosujemy w języku angielskim do wyrażenia:
– czynności, która dopiero się zakończyła (np. I have just cooked dinner. Właśnie ugotowałam obiad.)
– czynności która miała miejsce w bliżej nieokreślonym czasie poprzedzającym chwilę obecną (np. I have bought a cat. Kupiłam kota.)
– zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, a ich skutek widoczny jest w chwili obecnej (np. I’ve broken my leg. Złamałem nogę.)
– czynności rozpoczętych w przeszłości, trwających lub powtarzanych do chwili obecnej (np. I have seen this film twice. Widziałem ten film dwa razy.)
– przeszłych doświadczeń oraz braku doświadczenia w jakiejś dziedzinie (np. I have never been to France. Nigdy nie byłem we Francji.)

Przysłówki częstotliwości używane w czasie Present Perfect:

just – właśnie (dopiero co)
already – już (wcześniej, niż się spodziewano)
yet – już (w pytaniach), jeszcze nie (w przeczeniach)
for -od
since – od (czegoś), odkąd, od kiedy, od tego czasu/tej pory
never – nigdy
ever – kiedykolwiek
always – zawsze
this month/week – w tym miesiącu/tygodniu
in the last year – w ubiegłym roku

Ćwiczenia

Rozwiązując ćwiczenie ze znajomości czasowników sprawdzisz swoją wiedzę.