Strona bierna

Strona bierna w języku angielskim

strona bierna
Kiedy używamy strony biernej?
– kiedy nie wiadomo, lub nie jest ważne, kto dokonuje danej czynności
– gdy interesuje nas sama czynność a nie osoba, która ją wykonuje
– do wyrażenia rzeczy w sposób bardziej sformalizowany oraz przy oficjalnych instrukcjach i rozkazach

Ogólny schemat budowy strony biernej:

dopełnienie (odbiorca czynności) + czasownik (odpowiednia forma czasownika ‘to be” + past participle) + podmiot (wykonawca czynności) +reszta zdania

Np. Tim cleans the house every day. The house is cleaned (by Tim) every day.
Tim codziennie sprząta dom. Dom jest codziennie sprzątany przez Tima.

Stronę bierną tworzymy zatem przez wstawienie czasownika „to be” w czasie takim, jak zdanie w stronie czynnej i past participle (trzeciej formy) czasownika właściwego.
Ponadto dopełnienie zdania w stronie czynnej staje się podmiotem zdania w stronie biernej.
Często wykonawca czynności w stronie biernej jest w ogóle pomijany. Jeżeli jednak go wskazujemy, wówczas używamy przyimka „by”. W wypadku, gdy opisywane zdarzenie spowodowane jest przez przedmiot, właściwy przyimek to “with”.

KONSTRUKCJE STRONY BIERNEJ

Present Simple

podmiot + odpowiednia forma czasownika „to be” w czasie teraźniejszym + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania
Np. He writes a letter. A letter is written (by him). On pisze list. List jest pisany (przez niego).

Present Continuous
podmiot + odpowiednia forma czasownika „to be” w czasie teraźniejszym + being + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania
Np. She is washing a car now. A car is being washed now.
Ona myje teraz samochód. Samochód jest teraz myty.

Past Simple
podmiot + was/ were + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania
Np. He wrote a book. A book was written.
On napisał książkę. Książka została napisana.

Past Continuous
podmiot + was/ were + being +III forma czasownika (past participle) + reszta zdania
Np. Tom was preparing dinner. Dinner was being prepared by Tom.
Tom przygotowywał obiad. Obiad był przygotowywany przez Toma.

Present Perfect
podmiot + have/has + been + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania
Np. They haven’t seen her for ages. She hasn’t been seen for ages.
Nie widzieli jej od lat. Nie była widziana od lat.

Past Perfect
podmiot + had + been + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania
Np. He had cooked the dinner. The dinner had been cooked.
On ugotował kolację – kolacja została ugotowana.

Future Perfect
podmiot + will + be + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania
Np. I will do it. It will be done. Zrobię to. To zostanie zrobione.