passiv voice

Strona bierna

Strona bierna (passive voice) w języku angielskim

strona bierna
Kiedy używamy passive voice, czyli strony biernej?

  • kiedy nie wiadomo, lub nie jest ważne, kto dokonuje danej czynności
  • gdy interesuje nas sama czynność a nie osoba, która ją wykonuje
  • do wyrażenia rzeczy w sposób bardziej sformalizowany oraz przy oficjalnych instrukcjach i rozkazach

Ogólny schemat budowy zdania w stronie biernej:

dopełnienie (odbiorca czynności) + czasownik (odpowiednia forma czasownika ‘to be” + past participle) + podmiot (wykonawca czynności) +reszta zdania

Np. Tim cleans the house every day. The house is cleaned (by Tim) every day.
Tim codziennie sprząta dom. Dom jest codziennie sprzątany przez Tima.

Stronę bierną tworzymy zatem przez wstawienie czasownika „to be” w czasie takim, jak zdanie w stronie czynnej i past participle (trzeciej formy) czasownika właściwego.
Ponadto dopełnienie zdania w stronie czynnej staje się podmiotem zdania w stronie biernej.
Często wykonawca czynności w stronie biernej jest w ogóle pomijany. Jeżeli jednak go wskazujemy, wówczas używamy przyimka „by”. W wypadku, gdy opisywane zdarzenie spowodowane jest przez przedmiot, właściwy przyimek to „with”.

Konstrukcje passive voice – strony biernej w różnych czasach

Present Simple

podmiot + odpowiednia forma czasownika „to be” w czasie teraźniejszym + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania

Np. He writes a letter. A letter is written (by him). On pisze list. List jest pisany (przez niego).

Present Continuous

podmiot + odpowiednia forma czasownika „to be” w czasie teraźniejszym + being + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania

Np. She is washing a car now. A car is being washed now. Ona myje teraz samochód. Samochód jest teraz myty.

Past Simple

podmiot + was/ were + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania

Np. He wrote a book. A book was written. On napisał książkę. Książka została napisana.

Past Continuous

podmiot + was/ were + being +III forma czasownika (past participle) + reszta zdania

Np. Tom was preparing dinner. Dinner was being prepared by Tom. Tom przygotowywał obiad. Obiad był przygotowywany przez Toma.

Present Perfect

podmiot + have/has + been + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania

Np. They haven’t seen her for ages. She hasn’t been seen for ages. Nie widzieli jej od lat. Nie była widziana od lat.

Past Perfect

podmiot + had + been + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania

Np. He had cooked the dinner. The dinner had been cooked. On ugotował kolację. Kolacja została ugotowana.

Future Perfect

podmiot + will + be + III forma czasownika (past participle) + reszta zdania

Np. I will do it. It will be done. Zrobię to. To zostanie zrobione.