Czasownik „to do” – odmiana

Odmiana czasownika posiłkowego „to do”

Czasownik posiłkowy „to do” jest niezbędny do tworzenia form czasów oraz innych konstrukcji występujących w gramatyce.
Czasownik ten nie ma własnego znaczenia w zdaniach, pełni on raczej funkcję pomocniczą występując z innymi czasownikami.
Czasownik posiłkowy to do jest jednym z najważniejszych czasowników posiłkowych w języku angielskim. Jego głównym zastosowaniem jest tworzenie twierdzeń, pytań, przeczeń w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) oraz w czasie przeszłym prostym (Past Simple).

Czasownik „to do” w czasie teraźniejszym Present Simple

Twierdzenia Przeczenia Pytania
I/you do I/you do not (don’t) Do I/you?
He/she/it does He/she/it does not (doesn’t) Does he/she/it?
We/you/they do We/you/they do not (don’t) Do we/you/they?

Szczególna uwagę należy zwrócić na jego odmianę, a także formę w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it).

Przykładowo:
Do you like elephants, Tom? – Czy lubisz słonie, Tom? Does he like elephants? – Czy on lubi słonie?
I don’t like. – Ja nie lubię. She doesn’t like. – Ona nie lubi.

Przykład użycia czasownika „to do” w dialogu

EN
What animals do you like, Tom?
I like birds. They’re beautiful.
Oh! Do you like elephants?
Yes, they’re big.
PL
Jakie zwierzęta lubisz, Tom?
Lubię ptaki. One są piękne.
O! Czy lubisz słonie?
Tak, są duże.

Więcej na temat kiedy „do” a kiedy „does” – znajdziesz tutaj

Czasownik „to do” w czasie przeszłym Past Simple

Twierdzenia Przeczenia Pytania
I/ you did I/ you did not (didn’t) Did I/ you?
He/she/it did He/she/it did not (didn’t) Did he/she/it?
We/you/they did We/you/they did not (didn’t) Did we/you/they?

Czasownik „to do” oprócz tego, że jest czasownikiem posiłkowym występuje także w znaczeniu „robić”. Odmieniamy go jak inne czasowniki.

Warto wiedzieć!

W czasach Continuous czasownik „to do” ma formę doing, a w czasach Perfect done.

Ćwiczenie z czasownikiem „to do”

Wpisz usłyszane słowo.