Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

Podziel się ze znajomymi:

pytaniarozmowa

Pytania i odpowiedzi – typowa rozmowa kwalifikacyjna po angielsku (job interview).

Powszechnie wiadomo, iż podstawowym elementem przygotowania do rozmowy o pracę powinno być przećwiczenie odpowiedzi na pytania, które najczęściej się pojawiają podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w język angielskim, ten artykuł z pewnością dostarczy Ci niezbędnego materiału językowego. Znajdziesz w nim uniwersalne zwroty wymagane, które pojawiają się na rozmowie kwalifikacyjnej. Pamiętaj też, żeby przed rozmową zapoznać się z działalnością firmy. Zorientuj się jak firma prosperuje na rynku, jakie świadczy usługi – tak żeby nie było tematu, który mógłby Cię ewentualnie zaskoczyć 🙂

Jakie pytania i odpowiedzi mogą się pojawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

rozmowapytania

1. Tell me about yourself. Proszę opowiedzieć mi coś o sobie.

Well, as you can see from my resume my name is…. I live in… and I’m a teacher.
A więc, jak wynika z mojego CV nazywam się…. mieszkam w… i jestem nauczycielem
I graduated from the… Uniwersity Ukończyła(e)m Uniwersytet…
I have always been interested in… that’s why… Zawsze interesowała(e)m się…, dlatego też…
I have been working at… Pracowała(e)m w…
I’m motivated and goal-oriented Jestem osobą zmotywowaną i nastawioną na osiągnięcie celu.
Is there anything else you want to know? Czy jest coś jeszcze o czym chciał(a)by Pani/Pan wiedzieć?

2. Why should we hire you? (Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Panią/Pana?)

Because I believe that I’m the best person for the job. I have … years of experience in this field, so I have exactly the experience you need and I would like to be part of the team. I’m ready to work hard and implement new ideas and projects.
Ponieważ myślę, że jestem najlepszą osobą na to miejsce pracy. Posiadam … lat doświadczenia w tej dziedzinie, co za tym idzie posiadam doświadczenie dokładnie takie, jakiego Pan/Pani oczekuje oraz chciałbym być częścią tego zespołu. Jestem gotowy ciężko pracować i wdrażać nowe pomysły oraz projekty.
I’m qualified to the required level, and have a very good knowledge base. Jestem wykwalifikowana(y) na wymagany poziom i posiadam bardzo dobrą bazę wiedzy.
My qualifications make me a perfect candidate for this position. Moje kwalifikacje sprawiają, że jestem idealną kandydatką/idealnym kandydatem na to stanowisko.

3. How much would you like to earn? Ile chciał(a)by Pani/Pan zarabiać?

That’s a tough question. To ciężkie pytanie.
Can you tell me the range for this position? Czy mogę dowiedzieć się o strukturze wynagrodzenia na tym stanowisku?
It depends on the job details. To zależy od zadań w pracy.
With respect to my experience, I would like to earn… Biorąc pod uwagę moje doświadczenie, chciał(a)bym zarabiać…

4. What are your strengths and weaknesses? Jakie są Pani/Pana mocne i słabe strony?

Let me start with positive qualities. I am honest, self-motivated, adaptive and hard work with my attitudes in my life. I am dedicated towards my work and eager to learn new things. When it comes to my faults, I would say I do not like to fail. I want perfection in my work, that’s why I concentrate too much on a single task to make it.
Pozwólcie, że zacznę od moich pozytywnych stron. Jestem osobą szczerą, zmotywowaną, łatwo dostosowującą się do wymagań i ciężko pracującą nad swoim charakterem. Jestem oddana(y) pracy i chętna(y) nauki nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o moje wady, powiedział(a)bym, że nie lubię porażek. Dążę do perfekcji w mojej pracy dlatego też za bardzo koncentruję się na pojedynczym zadaniu, żeby jak najlepiej je zrealizować.

I’m a team worker and get on well with others. Jestem pracownikiem zespołowym i mam dobre relacje z innymi.
I have good interpersonal skills. Mam dobre zdolności interpersonalne.
I am very flexible when it comes to change. Jestem bardzo elastyczna(y), jeśli chodzi o zmiany.
I am too focused on my work and I need to find more time to relax. Zbyt mocno skupiam się na swojej pracy i powinnam/powinienem znaleźć więcej czasu na relaks.

5. What motivates you at work? Co Panią/Pana motywuje w pracy?

Learning new things has always been a great motivator for me. In every job I’ve had, I believe I’ve always been able to learn something new, or a new way to look at a problem. Tackling complex and challenging problems is also a great motivator for me.
Najlepszym motywatorem była dla mnie zawsze możliwość nauki nowych rzeczy. Uważam, że na każdym posiadanym przeze mnie stanowisku była(e)m w stanie nauczyć się czegoś nowego, lub też spojrzeć na problem z innej perspektywy. Zmaganie się ze skomplikowanymi i trudnymi problemami jest dla mnie również doskonałym motywatorem.

6. How do you manage your time? Jak Pani/Pan zarządza swoim czasem?

First of all, I always make a list of all the things that you need to get done in a given time period. I also eliminate any non-essential items and I try to take a break to clear my mind and develop a new perspective.
Po pierwsze, zawsze tworzę listę z wszystkimi rzeczami do zrobienia w danym czasie. Dodatkowo rezygnuję ze wszystkich niepotrzebnych spraw i staram się zrobić sobie przerwę, aby odświeżyć swój umysł i rozwinąć nowy punkt widzenia.
I break projects into a set of smaller tasks. I often decide which tasks and activities are most important to me. Dzielę projekty na mniejsze kawałki. Często decyduję, które zadania i czynności są dla mnie najważniejsze.

7. Do you have any qestions about this job? Czy ma Pani/Pan jakieś pytania związane z tą pracą?

What would my duties include? Jaki będzie zakres moich obowiązków?
Could you explain your organizational structure? Czy może Pani/Pan wyjaśnić strukturę organizacyjną?
What are the working hours? Jakie są godziny pracy?
What’s the company’s biggest challenge? Jakie jest największe wyzwanie tej firmy?

8. Why are you interested in working for our company? Dlaczego interesuje Panią/Pana praca w naszej firmie?

It is a great privilege for anyone to work in a reputed company like yours. When I read about your company, I found that my skills are perfectly matching your requirements.
Praca w tak renomowanej firmie, jak Państwa jest dla mnie przywilejem. Kiedy przeczytałem o Państwa firmie, zrozumiała(e)m, że moje umiejętności doskonale pasują do Państwa wymagań.
I am looking at this job as an opportunity to start my long-term career. Traktuję pracę w Państwa firmie, jako początek długoterminowej kariery.
Because, it’s my goal to get a job in a reputed company like yours. I can improve my skills and knowledge in this company. I think it’s a great place for me to start my career. That’s why I want to work with your company.
Ponieważ moim celem jest zdobycie pracy w renomowanej firmie, jak Państwa. W Państwa firmie będę mogła/mógł polepszyć moją wiedzę oraz umiejętności. Uważam, że jest ona idealnym miejscem do rozpoczęcia mojej kariery. Z tego też powodu chciał(a)bym pracować w Państwa firmie.

9. What do you know about our company? Co Pani/Pan wie o naszej firmie?

I know that your company focuses on…… that really appeals to me. (Wiem, że Państwa firma skupia się na…, co bardzo mi się podoba.)
What caught my eye on your website was your vision. I really like the way you approach your customers and the long-term goals you intend to achieve. Hopefully I will get an opportunity to help you achieve it.

Na Państwa stronie internetowej moją uwagę przykuła Państwa wizja. Bardzo podoba mi się Państwa podejście do klientów oraz długoterminowe cele, które zamierzają Państwo osiągnąć. Mam nadzieję, że będę miał(a) okazję pomóc Państwu w ich realizacji.
I’ve read about… Przeczytała(e)m o…
I also know the company has plans to… Również wiem, że firma ma plany, aby…

10. Why did you leave your last job? Dlaczego Pani/Pan odeszła/odszedł z poprzedniego miejsca pracy?

I have loved my time at … and am really proud of the work there. However, I think the time has come for a change. I have been thinking for a while that I’d like to work for a bigger company with more opportunities for growth. This position seems like a great fit because of my experience and interests.
Bardzo ceniła(e)m sobie czas spędzony w … (nazwa firmy) I jestem dumna(y) z pracy tam. Uważam jednak, że nadszedł czas na zmiany. Doszłam/-edłem do wniosku, że chciał(a)bym pracować dla większej firmy z większymi możliwościami rozwoju. Stanowisko o które się ubiegam, wydaje się być dla mnie najbardziej odpowiednie ze względu na moje doświadczenie oraz zainteresowania.

Życzymy powodzenia na rozmowie kwalifikacyjnej!

Słówka i zwroty nt. zawodów po angielsku i dialogi.