At The Hotel

Jak jest po angielsku?

At the Hotel – tłumaczenie i wymowa.

evening wieczór
Good evening Dobry wieczór
a room pokój
single jednoosobowy
or czy
double dwuosobowy
A single or double room? Pokój jedno- czy dwuosobowy?
How many? Ile? (dla rzeczowników policzalnych)
days dni
stay, will stay zostać, zostanie
How many nights will you stay? Ile nocy Pan/i zostanie?
How much is it? Ile to kosztuje?
take, takes brać, bierze
I’ll take it. Wezmę to.
reservation rezerwacja
for dla
for us dla nas
to reserve rezerwować
has reserved zerezerwował/a
Mr. Brown has reserved a room for me for four days. Pan Brown zarezerwował dla mnie pokój na cztery dni.
Let’s see… Zobaczymy…
name nazwisko
What name, please? Jakie nazwisko?
we are jesteśmy
Mr. and Mrs. Pan i Pani
identity card, ID dowód tożsamości
you have, we have, they have Pan/i ma, my mamy, oni mają
please proszę
Sit over here, madam/sir! Niech Pan/Pani usiądzie tutaj.
to make oneself comfortable rozgaszczać się
meanwhile w międzyczasie
something else, anything else coś jeszcze?
to need potrzebować
Do you need something/anything else? Czy potrzebuje Pan/i czegoś jeszcze?
I have just arrived. Właśnie przyjechałem/am.
I would like the suitcases put in my room, please. Chciałbym, żeby walizki dostarczono do mojego pokoju.
I’ll have someone take. Poproszę kogoś.
elevator winda
floor piętro
On which floor? Na którym piętrze?
fourth czwarte
to bring, take, carry nosić
hallway, corridor korytarz
in the hallway w korytarzu
left na lewo
to the left w lewo
to want, wish chcieć
you want, they want Pan/i chce, oni chcą
Would you like to leave a message? Czy chce Pan/i zostawić wiadomość?
Tell her to… Proszę jej powiedzieć…
appointment spotkanie
Thank you very much! Dziękuję bardzo!
doorman, receptionist portier, recepcjonista
key klucz
to return, give back oddać
I return, I give back oddam
When? Kiedy?
must, have to musieć
leave, check out of opuścić, wymeldować się z
When do I have to check out? Kiedy będę musiał/-a się wymeldować?
the bill rachunek
The bill, please. Poproszę o rachunek.
Goodbye Do widzenia
Odsłuchaj całość At the Hotel (Reception)