Opis egzaminu FCE

Opis egzaminu First Certificate in English (FCE):

egzaminfce

1. INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest jednym z najpopularniejszych egzaminów w Polsce.
Uzyskany z testu FCE certyfikat, świadczy o umiejętności posługiwania się używanym na co dzień, mówionym i pisanym językiem angielskim, niezbędnym w nauce oraz pracy.

Honoruje go wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych podczas rekrutacji studentów, jak również pracodawców w Polsce i na całym świecie. Uprawnia również do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

FCE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie oraz jest uznawany przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Jest też honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.

Przygotowanie do egzaminu FCE wymaga ok. 700-800 godzin nauki języka angielskiego.
Czas trwania całego egzaminu – 3 godziny 29 minut.

Zobacz: 8 pomysłów na to, jak nauczyć się angielskiego samemu w domu

2. DLA KOGO?

FCE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym (B2)
Egzamin FCE jest oferowany w dwóch odmianach:
• Cambridge English: First – dla osób dorosłych
• Cambridge English: First – dla szkół
Obie wersje oceniane są na tym samym poziomie, mają ten sam format egzaminu i prowadzą do tych samych kwalifikacji – FCE. Tematy w „wersji dla szkół” zostały dostosowane do zainteresowań i doświadczeń uczniów w wieku szkolnym.

3. BUDOWA EGZAMINU

Egzamin sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

CZYTANIE (READING AND USE OF ENGLISH) 40%
Czas trwania: 1 godzina 15 minut

Reading and Use of English ma 7 części i 52 pytania.
Ta część egzaminu składa się z czytania i sprawdzenia umiejętności zdającego w zakresie stosowania struktur językowych. W tym komponencie, kandydaci mogą się spodziewać ogłoszeń, listów, materiałów informacyjnych, artykułów lub urywków literackich (350-700 słów).
a) Części 1-4 składają się z tekstów i kompletnych zadań, sprawdzających wiedzę gramatyczną i leksykalną.

CZĘŚĆ 1, 8 pytań: test wielokrotnego wyboru dotyczący informacji przeczytanych w tekście.
CZĘŚĆ 2, 8 pytań: wypełnianie luk w tekście(uzupełnianie brakujących wyrazów).
CZĘŚĆ 3, 8 pytań: wypełnianie luk w tekście(tworzenie wyrazów pochodnych).
CZĘŚĆ 4, 6 pytań: przekształcanie wyrazów – każde pytanie w części 4 ma zdanie i słowo kluczowe, które musi być wykorzystane do ukończenia drugiego zdanie tak, aby miało takie samo znaczenie jak w pierwszym zdaniu.

b) Części 5-7 obejmują teksty i całe zadania, które sprawdzają umiejętności czytania.

CZĘŚĆ 5, 6 pytań: test wielokrotnego wyboru dotyczący danego tekstu. Od kandydatów oczekuje się, że będą w stanie przeczytać tekst w oparciu o szczegóły, opinie, ton, cel i główną ideę w sposób zrozumiały.
CZĘŚĆ 6, 6 pytań: wybór akapitów aby wypełnić luki w tekście. Od kandydatów oczekuje się wykazania zrozumienia struktury i opracowania tekstu.
CZĘŚĆ 7, 10 pytań: dopasowanie wypowiedzi do właściwego fragmentu tekstu lub kilku krótkich tekstów. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością czytania tekstów i wyłapywania z nich konkretnych informacji, szczegółów, opinii i stanowisk.

PISANIE (WRITING) 20%
Czas trwania: 1 godzina 20 minut
Ta część egzaminu została podzielona została na 2 etapy:

ETAP 1: Obowiązkowy esej/rozprawka na podstawie informacji podanych w poleceniu.
ETAP 2: Praca pisemna w jednym z czterech rodzajów (artykuł, e-mail, list, sprawozdanie, opinia) na jeden 3 podanych tematów.

Każde wypracowanie musi mieć 120-190 słów.

SŁUCHANIE (LISTENING) 20%
Czas trwania: około 40 minut

Trzecia część składa się z 4 zadań i zawiera łącznie 30 pytań. Teksty są odtwarzanie dwukrotnie. Można spodziewać się wiadomości przekazywanych telefonicznie, komentarzy, instrukcji, wykładów, informacji radiowych, komunikatów, przemówień, opowiadań etc.

ZADANIE 1: test wielokrotnego wyboru (8 pytań) – kandydaci wysłuchują szereg niepowiązanych ze sobą nagrań (ok. 30 sekund każde) i odpowiadają na jedno pytanie wielokrotnego wyboru dla każdego nagrania.
ZADANIE 2: uzupełnianie zdań (10 pytań) – kandydaci słuchają monologu lub dialogu przeprowadzanego przez dwóch lub więcej native speakerów (ok. 3 minuty) i uzupełniają zdania na arkuszu odpowiedzi korzystając z informacji jakie usłyszeli w trakcie nagrania.
ZADANIE 3: dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu (5 pytań) -kandydaci wysłuchują szeregu sprawozdań i powiązanych monologów (ok. 30 sekund każdy) i wybierają które stwierdzenie najlepiej pasuje do tego, co mówi każdy z native speakerów z nagrań.
ZADANIE 4: test wielokrotnego wybory (7 pytań) – kandydaci odsłuchują kolejne nagranie (ok. 3 minuty) i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru. Kandydaci powinni wykazać się szerokim zakresem umiejętności słuchania potrzebnego w sytuacjach życiowych.

MÓWIENIE (SPEAKING) 20%
Czas trwania: 14 minut

Ostatni etap składa się z 4 części. Prowadzony jest twarzą w twarz z jednym lub dwoma innymi kandydatami oraz dwoma egzaminatorami i polega na odbyciu rozmowy na tematy bliskie zdającemu, np. o zainteresowaniach, pracy, szkole czy planach na przyszłość.

CZĘŚĆ 1: krótka rozmowa z egzaminatorem na tematy związane z pracą, spędzaniem wolnego czasu, planami na przyszłość etc. Czas trwania: 2 min.
CZĘŚĆ 2: omówienie zestawu zdjęć – Czas trwania: minuta dla każdego kandydata + 30-sekundowe odpowiedzi zwrotne od drugiego kandydata.
CZĘŚĆ 3: rozmowa pomiędzy kandydatami. Czas trwania: 3 min.
CZĘŚĆ 4: dyskusja pomiędzy kandydatami a egzaminatorem na tematy związane ze wspólnymi zadaniami z części 3. Czas trwania: 4 min.