Opis egzaminu PET

Podziel się ze znajomymi:

Opis egzaminu Preliminary English Test (PET):

egzaminpet

1. Informacje ogólne

Egzamin PET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Żeby uzyskać wynik pozytywny, należy otrzymać powyżej 70% całości. Certyfikat jest wystawiany z jedną z dwóch ocen pozytywnych – Pass with Merit (zdane z wyróżnieniem) lub Pass (zaliczone).

Certyfikat PET ważny jest bezterminowo i jest uznawany przez wiele wiodących pracodawców i instytucji edukacyjnych na świecie.

Przygotowanie do egzaminu wymaga ok. 350 godzin nauki.

2. Dla kogo?

Egzamin PET przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem na poziomie średniozaawansowanym (B1) i radzą sobie z użyciem języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego, takich jak:
– zadawanie prostych pytań,
– opisywanie prostych wydarzeń,
– czytanie nieskomplikowanych artykułów,
– pisanie prostych listów i robienie notatek podczas spotkań,
– rozumienie prostych poleceń oraz publicznych komunikatów,
– prowadzenie rozmowy na tematy szkolne i związane z tematyką uczenia się,
– radzenie sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych podczas podróży do anglojęzycznych krajów.

Istnieją dwie wersje tego egzaminu PET i PET for Schools, który adresowany jest do młodzieży szkolnej.

3. Budowa egzaminu

Egzamin PET sprawdza 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

Egzamin składa się z 3 części:

A) CZYTANIE I PISANIE (WRITING AND READING) 50%
Czas trwania: 1 godzina 30 minut
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu
Czytanie:
– zdania typu prawda/fałsz w oparciu o dłuższy adaptowany teks autentyczny;
– wybór jednej z czterech odpowiedzi na pytania w oparciu o dłuższy adaptowany tekst autentyczny;
– tekst z lukami do uzupełnienia jednym z czterech słów do wyboru;
– 8 krótkich autentycznych tekstów adaptowanych, które należy dopasować do 5 osób na podstawie ich opisu;
– wybór z trzech podanych możliwości odpowiedzi na pytanie w oparciu o 5 krótkich tekstów.

Pisanie:
– przekształcanie podanych zdań poprzez uzupełnienie luk w zdaniu po transformacji;
– formułowanie krótkiego tekstu użytkowego obejmującego 3 punkty (35-45 słów);
– napisanie dłuższego tekstu (ok. 100 słów) w formie nieformalnego listu lub opowiadania.

B) SŁUCHANIE (LISTENING) 25%
Czas trwania: 30 minut

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien rozumieć treść nagrań oraz być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu:
– zaznaczenie prawdziwych/nieprawdziwych zdań w oparciu o dłuższy dialog;
– uzupełnianie luk na podstawie wysłuchanego monologu;
– po wysłuchaniu dłuższego monologu lub wywiadu wybór właściwej z trzech podanych odpowiedzi na pytania;
– po wysłuchaniu krótkich dialogów lub monologów wybór właściwej z trzech podanych odpowiedzi na pytania (Odpowiedzi przedstawione w formie obrazkowej).

C) MÓWIENIE (SPEAKING) 25%
Czas trwania: 10-12 minut
Część ustna przeprowadzana jest w innym dniu niż pozostałe części egzaminu.

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim. Kandydaci powinni być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia, rzeczy, które lubą i których nie lubią.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu:
– udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminatora dotyczące życia codziennego, minionych wydarzeń z życia i planów na przyszłość;
– 2 kandydatów prowadzi rozmowę na podstawie materiału obrazkowego i sytuacji opisanej przez egzaminatora;
– wypowiedź na podstawie ilustracji otrzymanej od egzaminatora;
– kandydaci rozmawiają na temat swoich zainteresowań, preferencji, doświadczeń, zwyczajów itp. rozwijając temat omawiany w zadaniu 3.