too enough

Too, enough – konstrukcje

Podziel się ze znajomymi:

Too i enough to dwa przysłówki stopnia (adverbs of degree), które sprawiają, że słowo przez nie określane nabiera negatywnego lub pozytywnego charakteru. Pozwalają na zmienienie stopnia nasilenia przymiotnika, rzeczownika lub przysłówka, przez co możliwe jest dokładniejsze wyrażanie obiektywnych i subiektywnych opinii na najróżniejsze tematy. Kiedy i w jaki sposób możemy je stosować?

Kiedy stosujemy enough?

Enough w języku angielskim jest odpowiednikiem przysłówka wystarczająco, a w związku z tym nadaje zdaniom pozytywne zabarwienie. Jego  miejsce w zdaniu jest zależne od tego, jaką część mowy będzie opisywał. Kiedy używamy go razem z przymiotnikiem, to zawsze będzie znajdował się zaraz za nim. Na przykład:

She is not tall enough to play volleyball. – Ona nie jest wystarczająco wysoka, żeby grać w siatkówkę.

tall enough
Przykład użycia enough: She is not tall enough to play volleyball.

I am experienced enough to get promoted. – Jestem wystarczająco doświadczona, aby awansować.

My friend is smart enough to pass the exam. – Mój przyjaciel jest wystarczająco bystry, żeby zdać egzamin.

Our house is big enough so you can stay for a night. – Nasz dom jest wystarczająco duży, więc możesz zostać na noc.

Are they rich enough to afford that car? – Czy są wystarczający bogaci, żeby było ich stać na tamten samochód?

W przypadku określania przysłówków enough również pojawia się dopiero za nimi. Na przykład:

I don’t sing well enough to be compared to Whitney Houston. – Nie śpiewam wystarczająco dobrze, aby być porównywaną do Whitney Houston.

He isn’t running quickly enough. – On nie biegnie wystarczająco szybko.

She doesn’t work hard enough. – Ona nie pracuje wystarczająco ciężko.

You don’t treat her gently enough. – Nie traktujesz jej wystarczająco delikatnie.

You need to do it slowly enough. – Musisz to robić wystarczająco powoli.

Jeśli enough ma opisywać rzeczownik, to musi znajdować się dokładnie przez opisywanym rzeczownikiem. Na przykład:

I don’t have enough cash to buy souvenirs. – Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić pamiątki.

You still have enough time to finish your project. – Wciąż masz dużo czasu, żeby skończyć swój projekt.

You don’t have enough experience to climb Mount Everest. – Nie masz wystarczającego doświadczenia, żeby wspinać się na Mount Everest.

He bought enough food yesterday. – Kupił wystarczająco dużo jedzenia wczoraj.

She prepared enough attractions for his party. – Przygotowała wystarczająco dużo atrakcji na swoją imprezę.

Kiedy stosujemy too?

Too oznacza zbyt. Przysłówek ten stosujemy, kiedy chcemy określić nadmiar czegoś. Może być stosowany przed przymiotnikami. Na przykład:

You are too young to smoke. – Jesteś zbyt młoda, by palić papierosy.

She is too tired to work right now. – Ona jest zbyt zmęczona, żeby teraz pracować.

too tired
Przykład użycia too: She is too tired to work right now.

I’m too busy to help you. – Jestem zbyt zajęta, żeby ci pomóc.

Isn’t that house too expensive for us? – Czy ten dom nie jest dla nas zbyt drogi?

I think your dress is too short. – Myślę, że twoja sukienka jest zbyt krótka.

Too może być również stosowane przed przysłówkami. Na przykład:

You are working too hard. – Pracujesz zbyt ciężko.

Hurry up! You are walking too slowly. – Pośpieszcie się! Idziecie zbyt wolno.

I couldn’t hear her baceause she was singing too quietly. – Nie słyszałam jej, bo śpiewała zbyt cicho.

My dad rides a horse too quickly. – Mój tata jeździ konno zbyt szybko.

She doesn’t study too diligently. – Ona nie uczy się zbyt pilnie.

Too może występować również przed rzeczownikami, ale wówczas stosujemy je jako too much w przypadku rzeczowników niepoliczalnych oraz too many w przypadku rzeczowników policzalnych. Na przykład:

You use too much sugar. – Używasz zbyt dużo cukru.

This car costs too much money. – Ten samochód kosztuje zbyt dużo pieniędzy.

We don’t have too much time. – Nie mamy zbyt wiele czasu.

She drinks too much alcohol. – Ona pije zbyt dużo alkoholu.

Doesn’t he eat too much butter? – Czy on nie je zbyt dużo masła?

She bought too many eggs. – Ona kupiła zbyt dużo jajek.

My students have too much ideas. – Moi studenci mają zbyt wiele pomysłów.

She had too many problems. – Miała zbyt wiele problemów.

I have too many shoes. – Mam zbyt wiele butów.

I didn’t see too many stars in Los Angeles. – Nie widziałam zbyt wielu gwiazd w Los Angeles.