Opis egzaminu CAE

Opis egzaminu Certificate in Advanced English (CAE):

egzamincae

1. INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat CAE poświadcza o tym, że zdający wystarczająco swobodnie posługują się językiem angielskim, aby studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym.

Certyfikat z egzaminu CAE można wykorzystać przy aplikowaniu na uniwersytet, podczas składania podania o wizę studencką w Wielkiej Brytanii i Australii. Upoważnia również do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Test CAE umożliwia odniesienie sukcesu w pracy i nauce w krajach anglojęzycznych. Prawie wszystkie uczelnie brytyjskie, uniwersytety i instytuty TAFE w Australii oraz uczelnie wyższe w USA i Kanadzie uznają testy CAE.

CAE to egzamin honorowany w handlu, przemyśle i instytucjach edukacyjnych w Polsce i na świecie.

Przygotowanie do egzaminu wymaga ok. 900 godzin nauki języka angielskiego.
Czas trwania całego egzaminu – 3 godziny 55 minut.

Zobacz: Podręcznik do angielskiego dla lekarzy

2. DLA KOGO?

CAE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. CAE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

3. BUDOWA EGZAMINU

Egzamin CAE składa się z 4 części.

CZYTANIE (READING AND USE OF ENGLISH)
Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Ta część egzaminu składa się z 8 części i 56 pytań. Arkusz egzaminacyjny zawiera teksty o łącznej długości od około 3000 do 3500 słów. Od kandydatów oczekuje się, że zrozumieją teksty zaczerpnięte z różnych źródeł, takich jak opowiadania, powieści, czasopisma, gazety i artykuły internetowe.
CZĘŚĆ 1, 8 pytań: test wielokrotnego wyboru dotyczący informacji przeczytanych w tekście.
CZĘŚĆ 2, 8 pytań: wypełnianie luk w tekście (uzupełnianie brakujących wyrazów).
CZĘŚĆ 3, 8 pytań: wypełnianie luk w tekście (tworzenie wyrazów pochodnych).
CZĘŚĆ 4, 6 pytań: przekształcanie wyrazów, każde pytanie ma zdanie i słowo klucz, które musi być wykorzystane do ukończenia drugiego zdania tak, aby miało takie samo znaczenie jak w pierwszym zdaniu.
CZĘŚĆ 5, 6 pytań: test wielokrotnego wyboru.
CZĘŚĆ 6, 4 pytania: cztery krótkie teksty i pytania do nich w których należy zaznaczyć, które pytanie dotyczy którego tekstu.
CZĘŚĆ 7, 6 pytań: uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedziami.
CZĘŚĆ 8, 10 pytań: dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu.

PISANIE (WRITING)
Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Ta część egzaminu została podzielona została na 2 etapy.
ETAP 1: obowiązkowy esej w odpowiedzi na tekst wejściowy.
ETAP 2: praca pisemna w jednym z czterech rodzajów (pismo, wniosek, sprawozdanie, opinia) na jeden 3 podanych tematów.
Kandydaci są oceniani według następujących kryteriów: treść, osiągnięcia komunikacyjne, organizacja i język.

SŁUCHANIE (LISTENING)
Czas trwania: około 40 minut

Ta część składa się z 4 zadań i zawiera łącznie 30 pytań, które obejmują słuchanie krótkich fragmentów, długiego monologu, wywiadu lub dyskusji i krótkich monologów na dany temat. Kandydaci powinni wykazać się szerokim zakresem umiejętności słuchania potrzebnych w życiu, takich jak rozumienia konkretnych informacji lub poglądów, postaw i uczuć. Nagrania przybierają formę wykładów, rozmów, wywiadów, wystąpień i audycji radiowych.
ZADANIE 1: test wielokrotnego wyboru (6 pytań).
ZADANIE 2: uzupełnianie zdań (8 pytań).
ZADANIE 3: test wielokrotnego wyboru (6 pytań).
ZADANIE 4: dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu (10 pytań).
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się są różne rodzaje akcentów.

MÓWIENIE (SPEAKING)
Czas trwania: 15 minut

Ostatni etap składa się z 4 części. Prowadzony jest twarzą w twarz z dwoma innymi kandydatami oraz dwoma egzaminatorami.

CZĘŚĆ 1: przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość. Czas trwania: 2 min.
CZĘŚĆ 2: omówienie zestawu zdjęć. Czas trwania: minuta dla każdego kandydata + 30 sekundowe odpowiedzi zwrotne od drugiego kandydata.
CZĘŚĆ 3: rozmowa pomiędzy kandydatami. Czas trwania: 3 min.
CZĘŚĆ 4: dyskusja pomiędzy kandydatami a egzaminatorem na zadany temat. Czas trwania: 5 min.